Tjänsteutbud

Tjänsteutbud

HR-konsult att hyra

Skräddarsytt efter ert behov! Det kan till exempel vara att stödja och bistå företagets chefer och medarbetare inom områdena arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, likabehandling, bemanningsfrågor, rekryteringsprocesser, förmåner, anställningsvillkor, rollbeskrivningar, lönerevision etc för att försäkra att dessa bedrivs i linje med gällande lagar och förordningar, kollektivavtal, policys samt att de möter er organisations behov.

 

Stödja företagets ledning i fackliga förhandlingar samt utveckla goda relationer med lokala och centrala fackliga parter.

 

Ta fram och vidareutveckla personalhandbok och ta fram, implementera och säkerställa efterlevnaden av HR-processer, policys och riktlinjer (tex gällande utvecklingssamtal, lönekartläggning eller lönerevision för att nämna några).

 

Stödja och förstärka befintlig HR avdelning.

Coaching

Coachingen ska medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Coaching är en målstyrd process, som stödjer klienten att uppnå mål snabbare och effektivare. Den utgår från klienten och vad den bäst behöver för sin utveckling. Det innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där jag som coach inte har ett färdigt program utan utformar detta tillsammans med klienten. Samarbete med en coach kan skapa medvetenhet om klientens potential och utveckla sig, på vägen till välbefinnande både professionellt och på det personliga planet.

 

Coaching är inte rådgivning eller terapi utan går ut på att hjälpa klienten att ta reda på vart den vill, på vilket sätt den ska komma dit och hur den ska angripa eventuella hinder som kan uppkomma längs vägen.

Grupp- och individutveckling

För att öka effektiviteten, produktiviteten och engagemanget hos era medarbetare kan jag arbeta med coachning och utveckling av både individ och grupp. Jag är en IPU-certifierad konsult och använder bland annat IPU profilanalys som är ett effektivt verktyg som grundar sig på DISA-modellen eller DISC som den kallas på engelska. DISA-profilen visar med sina fyra färger på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur just din kombination ser ut.

 

  

IPU profilanalys är ett effektivt verktyg som kan användas bland annat för;

 

• personlig utveckling / ökad självkännedom

• utveckling av ledarskapet

• säljträning

• organisationsutveckling

• teamutveckling

• förbättrad kommunikation

• konflikthantering

• utvecklingssamtal

• rekrytering

• karriärplanering

 

Effektiva människor är de som:

 

- Förstår sina egna drivkrafter och sitt beteende

- Förstår andra människors drivkrafter och beteende

- Kan känna omgivningens behov och har möjlighet att anpassa sitt beteende till omgivningens krav

Workshops och utbildningar

Anpassat efter era behov kan vi tillsammans skräddarsy workshops med ett tydligt syfte och mål. Det kan handla om att ni behöver utveckla er kommunikation inom gruppen/företaget, få ett bättre och mer effektivt teamarbete, samlas kring era gemensamma värderingar eller ni kanske rent utav behöver hjälp att ta fram dessa tillsammans. Det kan också exempelvis handla om ett efterarbete av en medarbetarundersökning där mål, förbättringsförslag och aktiviteter tas fram tillsammans som resulterar i en konkret handlingsplan.

 

Allt utifrån era behov kan jag ta fram utbildningar till företagets chefer inom personalområdet, till exempelvis gällande rekrytering & introduktion, lönekartläggning & lönerevision, medarbetarsamtal och hur målstyrning, prestation och lön hänger samman.